IDENTITATE

Eliberarea primei cărți de identitate la 14 ani

CI 2În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

În cazul în care persoana este nedeplasabilă (dovedit cu document medical), un lucrător al SPCLEP se va deplasa cu camera mobilă în vederea preluării imaginii faciale și a documentelor necesare.

Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu. Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;

2. certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original si copie;

3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

4. chitanţa reprezentând contravaloarea cărtii de identitate, respectiv 7 lei (achitabilă la ghișeu), aceasta sumă fiind actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei.

5. actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

6. certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, dacă părintii sunt divorţaţi (original si copie).

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.