ACTE

Cum întocmim certificatul de căsătorie?

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat al Stării Civile, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia şi în afara punctelor menţionate mai sus, cu aprobarea primarului.

Declaraţia de căsătorie se realizează personal de către viitorii soţi, în scris. În declaraţie se vor preciza numele de familie pe care soţii urmează să îl poarte şi regimul matrimonial ales.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se poate deplasa la sediul serviciului public de evidenţă a persoanelor sau primăriei competente, declaraţia se poate face în afara sediului, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Actele necesare care trebuie prezentate ofiţerului de stare civilă sunt:

– actele de identitate ale viitorilor soţi;

– certificatele de naştere ale viitorilor soţi;

– certificatele medicale privind starea de sănătate a viitorilor soţi;

În cazul în care există impedimente rezultate din condiţii de rudenie sau adopţie, trebuie prezentată şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei.

Pentru situaţiile în care există impedimente legate de vârsta matrimonială (minori), sunt necesare avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor sau a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Actul normativ prevede ca ofiţerul de stare civilă să dispună publicarea declaraţiei de căsătorie în ziua primirii acesteia, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmează să se încheie căsătoria, precum şi pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declaraţia poate fi afişată şi la sediile unde celălalt soţ este domiciliat sau figurează ca rezident.

În termen de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, incluzând atât data afişării, cât şi pe cea a finalizării căsătoriei, se declară închisă căsătoria. În cazul în care au trecut 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, iar căsătoria nu a fost încheiată sau viitorii soţi doresc modificarea declaraţiei iniţiale, este necesară realizarea unei noi declaraţii.

Refuzul de încheiere a căsătoriei de către ofiţerul de stare civilă este consemnat într-un proces verbal, doar pe baza neîndeplinirii cerinţelor prevăzute de lege. În cazul contrar, dacă refuzul este considerat nefondat, persoana nemulţumită poate sesiza instanţa de tutelă în raza căreia domiciliază.

Actul de căsătorie este semnat de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Situaţii excepţionale sunt considerate cele în care se realizează încheierea căsătoriei:

– între doi cetăţeni străini care nu cunosc limba română;

– între un cetăţean român şi unul străin care nu cunoaşte limba română;

– între parteneri surdomuţi (unul sau ambii);

În aceste cazuri se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români numai dacă, pe lângă actele prezentate mai sus, viitorii soţi prezintă şi dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor de cetăţenie.

Din aceste documente trebuie să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei. Mai mult, trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

Adrese utile pentru municipiul București:

  • Direcția Stare Civilă Sector 1:

Bd. Mareșal Averescu nr. 17, București; Tel: 021 2220109

  • Direcţia Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2:

Str. Chiristigiilor nr. 11-13; Tel:  0372.106155; 021 2528451

  • Direcția Stare Civilă Sector 3:

Bd. Mircea Vodă 5, București; Tel – 021 3180309

  • Direcția Stare Civilă Sector 4:

Strada Gramont 26, București; Tel: 021 335.35.78

  • Direcția Stare Civilă Sector 5:

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5; Tel: 021 314.43.18 Int. 1122

  • Direcția Stare Civilă Sector 6:

Str. Drumul Sării nr. 85, Bucureşti; Tel: 021 410.5708, 0311.004.769

Comments are closed.